Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn van belang voor een goed functionerende economie. Bedrijven zorgen immers voor 42.500 directe banen in onze regio. Dit is een derde van de werkgelegenheid. De Leidse regio wil dan ook dat haar bedrijventerreinen goed aansluiten bij de vraag van de markt. Dit project is aan de slag met de vraag: Waaraan hebben bedrijven op korte en langere termijn behoefte en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen?

Projectleiding: gemeente Leiderdorp. Betrokken partners: alle gemeenten, VNO/NCW Rijnland, Leidse Koepel van Ondernemersverenigingen, Ondernemersvereniging Bio Science Park en de Katwijkse Ondernemersvereniging.

Verdiepend onderzoek en convenant

De provincie Zuid-Holland stelde in 2017 een nieuwe Behoefteraming bedrijventerreinen op. Aanvullend aan deze kwantitatieve raming lieten de gemeenten in de Leidse regio en vertegenwoordigers van ondernemers Stec Groep verdiepend onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek gaf inzicht in:

  • de lange termijn behoefte van bedrijven
  • de locatie- en huisvestingseisen en wensen van de diverse sectoren bedrijvigheid. en
  • de marktkwaliteiten en economische (toekomst)waarde van het aanbod van bedrijventerreinen in de regio.

Gerbrand Kuipers, projectleider: ‘Op basis van het onderzoek sloten de zes gemeenten en het bedrijfsleven in de Stedelijke as Leiden – Katwijk in maart 2018 een convenant. Daarmee zetten we een belangrijke stap om in de toekomst voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen te garanderen. Momenteel geven we uitvoering aan het convenant door een bedrijventerreinenstrategie voor onze regio op te stellen. Daarin leggen we lange termijn keuzes met elkaar vast.’

Hub Ploem van Stec: ‘De onderzoeksresultaten laten zien dat er op korte en middellange termijn behoefte blijft bestaan naar bedrijventerreinen. Dat is ook terug te zien in de dynamiek van de afgelopen jaren. Er zijn diverse nieuwbouwontwikkelingen van grotere bedrijven en ook in de toekomst verwachten we ruimtevraag van bedrijven. Een groot deel van die vraag zal sterk verbonden zijn aan de economie van de Leidse regio. Die moet dus ook in de regio worden gefaciliteerd. Het gaat dan om bedrijven in (groot)handel, bouw en productie; kortom reguliere bedrijvigheid. Binnenstedelijk is er daarnaast specifieke vraag vanuit stedelijke functies zoals sportscholen, reparatie en showrooms en vraag gerelateerd aan het bioscience cluster. Het aanbod aan bedrijventerrein in de 071-regio is echter beperkt. Bovendien spelen er discussies over transformatie van werklocaties als gevolg van de verstedelijkingsopgave in de regio. Dit maakt een heldere koers en strategie van overheid en bedrijfsleven noodzakelijk.’

Regionale strategie met gebiedsprofielen

Na een aanbestedingstraject kreeg Stec Groep begin mei 2018 de opdracht om een regionale bedrijventerreinenstrategie op te stellen. Die gaat naast een regionale strategie een gebiedsprofiel per bedrijventerrein bevatten met een doorkijk naar de toekomst. Gelet op de uitbreidingsvraag van 31-43 hectare tot en met 2030 worden ook nieuwe potentiële bedrijventerreinen in de Stedelijke as Leiden – Katwijk onderzocht. De bedrijventerreinenstrategie gaat eveneens in op de thema’s van de Omgevingsvisie Hart van Holland, zoals verstedelijking, energietransitie, mobiliteit en klimaat.

Proces en planning

De bedrijventerreinenstrategie komt tot stand in samenwerking met het bedrijfsleven. In de periode juni tot en met oktober 2018 maakte Stec een consultatieronde langs de bedrijventerreinen. Onder andere in werksessies werd met parkmanagers, ondernemersverenigingen, bedrijven en eigenaren over de toekomst van hun bedrijventerrein gesproken.

In november vindt verdieping op de thema’s als verstedelijking, arbeidsmarkt en duurzaamheid plaats, zodat er integrale afstemming plaats over de ruimtevragers.

Op basis van alle beschikbare informatie maakt Stec daarna een concept-strategie. Die presenteren we in januari 2019 aan de ondernemers van alle bedrijventerreinen in de regio. Zij kunnen dan op het concept reageren. De ondernemers van alle bedrijventerreinen worden hier te zijner tijd voor uitgenodigd.

In het eerste kwartaal 2019 levert Stec de bedrijventerreinenstrategie op. De raden van de gemeenten in de Stedelijke as Leiden-Katwijk (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) stellen de strategie vervolgens in de eerste helft van 2019 vast.

Afstemming

Parallel aan dit proces vindt via Holland Rijnland afstemming met de subregio’s Bollenstreek en Rijn- en Veenstreek plaats. Deze afstemming is gericht op ontwikkelingen over vraag en aanbod die overstijgend en van invloed op elkaar zijn. De focus ligt op de thema’s MKB, grootschalige logistiek en bedrijven met een hoge milieucategorie. De Holland Rijnland-strategie wordt eveneens in de eerste helft van 2019 vastgesteld.

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Gerbrand Kuipers via gkuipers@leiderdorp.nl.

2016-12-16 Convenant SOL met part. Ruimte voor bedrijven – 2016-2020, getekend bijvoegen

Bedrijventerreinen Leidse regio

 

Bedrijventerreinen, Nieuws
Op dinsdag 19 oktober is het uitvoeringsplan vastgesteld van de regionale strategie bedrijventerreinen door zes betrokken gemeenten die samenwerken in Economie071, het economisch samenwerkingsverband van de Leidse regio. In deze…

Realisatie Bètaplein fase 2

Bedrijventerreinen, Nieuws
In opdracht van de gemeente Leiden voert Aannemingsbedrijf Van der Meer werkzaamheden uit binnen het project ‘’Realiseren Bètaplein fase 2’’ , het vervolg op Bètaplein Fase 1, in de Lammenschansdriehoek.Werkzaamheden.…