De gemeenten en het bedrijfsleven in de Stedelijke As Leiden-Katwijk spraken in maart 2018 via een convenant met elkaar af een regionale bedrijventerreinenstrategie te maken. Die moet ervoor zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen blijft bestaan. Onder de vlag van Economie071 ging Stec Groep vervolgens met deze opdracht aan de slag. Zij organiseerde daarvoor onder andere bijeenkomsten per bedrijventerrein. In deze nieuwsbrief krijgt u een update van de voortgang.

Vanuit het bedrijfsleven zijn VNO-NCW West, kring Rijnland, ondernemersvereniging Bio Science Park, Katwijkse Ondernemersvereniging en Koepel Leidse regio nauw betrokken bij deze regionale bedrijventerreinenstrategie.

Opdracht aan Stec in het kort
In de Leidse regio is tot en met 2030 behoefte aan 31-43 hectare extra bedrijventerrein. Voor uitbreiding van bedrijven, maar ook voor vervanging als een bedrijventerrein een andere functie zoals wonen krijgt. De bedrijventerreinenstrategie gaat aangeven hoe de Leidse regio in die ruimtevraag gaat voorzien en welke afspraken we daarover maken.

Samenhang
Dat is geen eenvoudige opgave. Ruimte is in de Leidse regio immers schaars. Ook andere vraagstukken doen een beroep op de beperkte ruimte, zoals de woningbehoefte, de energietransitie, groen etc. De ruimtevraag voor de diverse functies moet daarom zorgvuldig en in samenhang met elkaar worden afgewogen.

Kansen
Voor de bedrijventerreinen kan de beperkte ruimte ook kansen  bieden. Bijvoorbeeld voor dubbel en multifunctioneel ruimtegebruik of herstructurering. Door circulaire economie zijn mogelijk ook slimmere combinaties van functies te maken. De bedrijventerreinenstrategie gaat dan ook in op de wijze waarop het ruimtegebruik op de bedrijventerreinen kan verbeteren.

Koers bepalen
Daarnaast moet de regio haar koers voor de huidige bedrijventerreinen bepalen. Hoe gaat de regio haar bedrijventerreinen versterken en waar gaat ze transformeren, uitbreiden en behouden? Dit vereist keuzes over de profilering van de terreinen en het type bedrijvigheid dat daarbij past. In algemene zin is vergroting van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de bedrijven op de bedrijventerreinen eveneens een aandachtspunt.

Kortom: De bedrijventerreinenstrategie gaat uitspraken doen over hoe en waar de regio de ruimte vindt om aan de vraag naar bedrijventerreinen te voldoen.

Onderzoek en profiel
Onderzoeksbureau Stec Groep is haar opdracht om te komen tot een regionale bedrijventerreinenstrategie begonnen met een ronde langs de gemeenten en de ondernemers(verenigingen) op de bedrijventerreinen. Centrale vragen waren: wat speelt er en waar liggen kansen en uitdagingen? Ook verkende zij thema’s als slim ruimtegebruik, verduurzaming en circulaire economie.

Sociaal-economisch profiel
De marktvraag naar bedrijfsruimte is groot. Daarom is het belangrijk te bepalen wat voor regio de Leidse regio is en wil zijn. Onderzoekbureau Ecorys is gevraagd dit sociaal-economisch profiel te maken. De uitkomsten worden verwerkt in de uiteindelijke regionale bedrijventerreinenstrategie.

Vervolgstappen en bijeenkomsten
Het vervolgproces voor de bedrijventerreinenstrategie bestaat uit de volgende stappen en bijeenkomsten:

  • De regionale concept strategie bedrijventerreinen wordt besproken in de stuurgroep, die groen licht geeft voor bespreking in de colleges van burgemeester en wethouders van betrokken gemeenten en met de directe achterban van de bedrijvenvertegenwoordigers.
  • De colleges van burgemeester en wethouders stellen de concept strategie voorlopig vast.
  • De stuurgroep bespreekt de geluiden binnen de colleges en de directe achterban van de bedrijvenvertegenwoordigers.
  • Vervolgens biedt de stuurgroep de conceptstrategie aan de raadleden en de ondernemers aan. Er komt per gemeente één bijeenkomst voor raadsleden en ondernemers. Tijdens de bijeenkomst wordt de strategie toegelicht en kunnen zij hierop een eerste reactie geven.
  • De stuurgroep bespreekt de uitkomsten van de bijeenkomsten en betrekt deze bij de conceptstrategie.
  • De colleges van B&W stellen de strategie voorlopig vast zodat deze kan worden vrijgegeven voor inspraak.
  • Inspraakprocedure conceptstrategie.
  • De colleges van B&W bieden de conceptstrategie aan bij de diverse commissies van gemeenten ter bespreking en bij de gemeenteraden ter besluitvorming.

Afstemming Holland Rijnland
De bedrijventerreinenstrategie van de Leidse regio vormt input voor een bedrijventerreinenstrategie op groter schaalniveau. Namelijk die van Holland Rijnland: een samenwerkingsverband van 13 samenwerkende gemeenten in de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek. De bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland wordt besproken in achtereenvolgens het Dagelijks Bestuur, het portefeuillehoudersoverleg Economie en Leefomgeving en tot slot in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.