Bedrijventerreinvereniging Lammenschans-Driehoek is lid van Bedrijvig Leiden en Bedrijvig Leiden is onderdeel van Ondernemend Leiden.

“Afgezien van Leiden Bio Science Park en het centrum staat de economische vitaliteit bij de gemeente laag in prioriteit”, zegt Nico Tates, onafhankelijk voorzitter van Ondernemend Leiden. “Wij gaan voor tweerichtingsverkeer, waarbij echt rekening met elkaar wordt gehouden en met elkaars wensen.”

Ondernemend Leiden vertegenwoordigt 9.000 Leidse ondernemers met 67.000 werknemers. Als spreekbuis van de ondernemers wil Ondernemend Leiden samenwerken en meedenken met de gemeente, en ook initiatieven uitwerken. “Dit bottom-up proces is een noodzakelijke voorwaarde om een succesvol beleid voor de toekomst te maken; een beleid dat gedragen wordt door bewoners en ondernemers”, stelt Tates. “Wij gaan niet uit van tegenstellingen, maar willen oplossingsgericht samenwerken.”

Bereikbaarheid van de stad en regio, ruimte voor bedrijven, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, en ondernemersklimaat; dat zijn de vier thema’s die bij Ondernemend Leiden centraal staan. Daarvoor wordt er bij de gemeente en de provincie op ambtelijk en bestuurlijk niveau gelobbyd.

 

Gezamenlijke belangenbehartiging
John Kroes van het Ondernemersfonds Leiden is blij dat alle sectoren verenigd zijn in Ondernemend Leiden. Hij juicht een gezamenlijke belangenbehartiging toe. “Wij financieren een deel van de activiteiten van Ondernemend Leiden en dat blijven we ook doen. Er worden belangrijke stappen gezet. Ik zie dat we goed op weg zijn.”

 

Bedrijventerreinenstrategie
Willem-Jan Zirkzee, voorzitter van Bedrijvig Leiden, vindt het verbazingwekkend dat de bedrijventerreinstrategie maar uitblijft. “We zijn hier al sinds 2017 mee bezig, maar de planning verschuift telkens. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid bij de ondernemers. Het college meldt dat het de bedrijventerreinen belangrijk vindt, als ondernemers gaan we ervan uit dat dit ook blijkt uit de strategie”, geeft Zirkzee aan.

 

Er moet een goede combinatie komen met ruimte voor wonen, werken, recreatie en borging van optimale bereikbaarheid. “Wonen is belangrijk, maar daar ligt nu een eenzijdige focus op. We willen toch geen slaapstad worden?” Ondernemend Leiden heeft een aantal wensen op dit gebied: (schuif)ruimte voor bedrijven, compensatie in hectares, milieuruimte en geld zodat bedrijven kunnen verhuizen, duidelijkheid voor ondernemers in verband met investeringen, een integrale oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk en een integrale economische visie ten aanzien van huisvesting van bedrijven. “Het gegoochel met cijfers zorgt voor onduidelijkheid. Ondernemers weten niet meer waar ze aan toe zijn”, aldus Zirkzee.

 

Laag voorzieningenniveau
Loes van Groningen vertegenwoordigt Leiden Bio Science Park in Ondernemend Leiden. Zij houdt zich bezig met de parkeer- en mobiliteitsvisie. “Het voorzieningenniveau in Leiden ligt achter. Zo mis ik bijvoorbeeld plekken waar je je fiets goed kunt parkeren, hoog frequent openbaar vervoer naar diverse gebieden en gastvrije hubs/bronpunten naar het voorbeeld van het Haagweg parkeerterrein. Dit draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en dat verdient alle aandacht van de gemeente. Dit is economisch belangrijk.”

 

Arbeidstekorten
Shireen van Cassel (BV Leiden) geeft aan dat de Leidse regio veel last heeft van oplopende arbeidstekorten binnen de sectoren onderwijs, zorg en techniek, maar ook binnen het MKB. “Als Ondernemend Leiden nemen wij deel aan de overleggen met Economie071”, vertelt Van Cassel. Ecomomie071 is bovendien gestart met een Human Capital Actieplan voor hoog- en laaggeschoold personeel uit de regio. “Ondernemend Leiden zet
zich in om de koppeling tussen onderwijs en de arbeidsmarkt mee te helpen te optimaliseren.”

 

Een ander probleem dat door Van Cassel wordt gesignaleerd is, dat de bereikbaarheid van de regio in de knel is gekomen. “Leiden loopt aan alle kanten vast.” Nieuwe vormen van mobiliteit en vervoersgedrag zijn meer dan wenselijk bij meer inwoners en meer banen.

 

Verbetereren ondernemingsklimaat
Centrummanagement Leiden wordt in Ondernemend Leiden vertegenwoordigd door Claudia de Zeeuw. Zij richt zich op de ontwikkeling van de binnenstad en dynamiek in de Retail. “Een economisch vitale binnenstad die schoon, heel en veilig is, is van belang voor de hele stad. Daar valt nog veel te verbeteren. De gemeente moet ondernemers meer helpen om een vliegende start te kunnen maken en kritisch kijken naar de ingewikkelde regelgeving die ondernemers nu vaak tegenwerkt.” Ook zou zij graag zien dat er meer ruimte wordt gecreëerd voor startups, kleine ondernemers en zzp’ers. “We willen een bruisende binnenstad en daarvoor moet je ondernemers helpen die in onze stad willen investeren.”

 

Economie van Morgen
Erwin Roodhart vervult de functie van Manager Stadsbreed bij Ondernemend Leiden. Samen met het bestuur van Ondernemend Leiden zal hij zich bezighouden met de communicatie met de achterban (“Wat speelt er allemaal?”) en lobbyen bij de gemeente. “We willen onze hand uitsteken om samen iets op te pakken. Doel is het bouwen aan de economie van morgen. We willen niet alleen meedenken, maar ook meedoen!”

 

Als voorbeeld wijst Roodhart op de te ontwikkelen parkeervisie van de gemeente. Om de verstedelijkingsopgave in te bedden en de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad te waarborgen, wordt het autobezit en -gebruik ontmoedigd door het verhogen van tarieven en het uitbreiden van de betaald parkeerzones. Ondernemend Leiden deelt de ambitie, maar pleit voor een juiste volgordelijkheid. Realiseer eerst aantrekkelijke alternatieven voor het autogebruik zoals gastvrije hubs/bronpunten om de auto te parkeren met een goede aansluiting op andere vervoersmiddelen voordat je bewoners, bezoekers en ondernemers gaat opzadelen met extra kosten die niet het beoogde effect zullen hebben. Ondernemend Leiden denkt en doet graag mee aan het vinden van de oplossingen om Leiden echt goed bereikbaar te houden.

 

Ondernemend Leiden
Stationsweg 26 | 2312 AV Leiden | 071 – 514 04 35 erwin@ondernemendleiden.nl | www.ondernemendleiden.nl