Het crisisteam Economie*, een samenwerking tussen de gemeente Leiden en verschillende ondernemersverenigingen,  gaat een stimuleringsfonds opzetten voor ondernemers. Het Stimuleringsfonds heeft als doel om ondernemers te stimuleren op veranderingen in te spelen en zo de weerbaarheid en de veerkracht van de lokale economie te vergroten.

Juist nu door de coronacrisis allerlei vanzelfsprekendheden niet meer zo aannemelijk zijn, is dit het moment om te vernieuwen. Ontwikkelingen zoals digitalisering, energietransitie en circulaire economie brengen veel nieuwe kansen. Het Stimuleringsfonds ondersteunt samenwerkende ondernemers om in te spelen op deze kansen.

Cofinanciering
Doel is om samenwerkingsverbanden van ondernemers maximaal 70% cofinanciering te verstrekken (met een maximum van € 30.000) voor duurzame versterking van de Leidse economie. Het gaat dan bijvoorbeeld om productontwikkeling, innovatie in dienstverlening, het verbeteren van bedrijfsprocessen, het vergroten van klantbereik en verdere technologische innovatie. Gemeente Leiden is van plan om € 200.000 van de beschikbare middelen voor compensatie vanuit de Rijksoverheid hiervoor in te zetten. Het Ondernemersfonds zal eveneens een financiële bijdrage leveren en is momenteel volop in gesprek met Leidse ondernemersverengingen om dit ook te doen.

Lancering na de zomer
Tijdens het zomerreces zal samen met het Ondernemersfonds gewerkt worden aan het vormgeven en kiezen van de juridische entiteit die zal worden gebruikt voor het fonds en de bijbehorende governance. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden om stages voor jongeren aan de projecten te koppelen, om zo ook onderwijs en arbeidsmarkt aan elkaar te kunnen koppelen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden zal in gezamenlijkheid met Ondernemend Leiden, begin september een besluit nemen over de verdere invulling, zodat het fonds vervolgens snel gelanceerd kan worden.

Neem voor meer informatie over het Stimuleringsfonds contact op met Erwin Roodhart, manager Stadsbreed bij Ondernemend Leiden via erwin@ondernemendleiden.nl of tel. 06-41281238

*Het crisisteam economie bestaat uit afgevaardigden van: Ondernemend Leiden, Hoteloverleg, Bedrijvig Leiden, Centrummanagement Leiden, VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland, KHN, gemeente Leiden, Leiden Marketing, Ondernemersfonds Leiden, OV Bio Science Park, Business Platform Schipholweg, Vastgoed Binnenstad Leiden en BV Leiden.