Gemeenten en bedrijfsleven in de 071-regio willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Onlangs presenteerde de regionale stuurgroep[1] een concept-ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten. Deze strategie bevat de keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag naar bedrijventerrein.

Over de concept-strategie willen wij graag met u van gedachten wisselen. Daarvoor organiseren we een informele bijeenkomst op 16-1-2020 van 19.00 tot 22.00 op een nog te bepalen locatie. Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.

Programma
Tijdens de bijeenkomst presenteren wethouder Van Delft namens de gemeente Leiden en dhr. Tates van Ondernemend Leiden de hoofdlijnen van de concept-strategie. Ook gaan we graag informeel met u in gesprek over de strategie. Er zal ruimte zijn om te discussiëren over de grote lijnen en voorgestelde richting.  Wij zijn benieuwd naar uw eerste reactie op de voorgestelde koers.

Op 22 november jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers en raadsleden. Bij de bijeenkomst in januari zult u een ingekorte versie van de eerdere presentatie ontvangen en is er meer ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de grote lijnen en de voorgestelde richting. In deze bijeenkomst zal weinig ruimte zijn om per bedrijventerrein in te zoomen (zie hieronder voor meer informatie).

Stukken bekijken
Wilt u de concept- bedrijventerreinenstrategie alvast inzien? Bezoekt u dan de website van Economie071 op www.economie071.nl/bedrijventerreinen

Vervolg
Na de informele bijeenkomst worden de uitkomsten hiervan teruggelegd bij de stuurgroep Bedrijventerreinen Economie071. Vervolgens legt zij een nieuwe versies voor bij de zes colleges van B&W die het concept vaststellen, waarna een formele inspraakprocedure volgt waarin zienswijzen kunnen worden ingestuurd. De gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude stellen uiteindelijk de definitieve strategie vast. We koersen daarbij op definitieve vaststelling voor de zomer van 2020.

Parallel zal ook gewerkt worden aan een uitvoeringsplan per bedrijventerrein dat afgerond moet worden in 2020. Tijdens nog in te plannen bijeenkomsten met de ondernemers zal per terrein worden ingezoomd. Daarbij komt aan de orde welke opgaven er liggen, wat de specifieke wensen zijn van ondernemers en gemeente en hoe we elkaar kunnen helpen om als Leiden economisch concurrerend te blijven.

Aanmelden
Wilt u ons laten weten of u naar de bijeenkomst komt? U kunt zich aanmelden bij het secretariaat: secretariaatECWD@leiden.nl, uiterlijk 13 januari 2020. Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen en wordt u bericht over de locatie. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tom Jansen (t.jansen@leiden.nl) over praktische zaken en Niels Dekker (n.dekker@leiden.nl) over de inhoud van de bijeenkomst.

 

[1]Portefeuillehouders van de gemeente Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regio, te weten Koepel Leidse regio, Stichting Ondernemend Leiden, Ondernemersvereniging BioScience Park, Katwijkse Ondernemers Vereniging en VNO-NCW Rijnland.