Belangrijke plannen en ontwikkelingen binnen ons gebied


Bestuur in actie voor retailbedrijven Lammenschansweg

De in Economie071 samenwerkende gemeenten in de regio Leiden hebben een detailhandelsstructuurvisie laten opstellen: De Retailvisie Leidse Regio 2025. In het rapport Retailvisie wordt o.a. geconcludeerd dat de Lammenschansweg als locatie voor Perifere Detailhandels Vestiging (PDV) niet levensvatbaar zou zijn, en dat het daarom wenselijk is de locatie te transformeren. Bestemmingsplantechnisch wordt de Lammenschansweg op slot gedaan.

Onnodig te zeggen dat het bestuur het oneens is met dit rapport, met de conclusies en met de voorgestelde gevolgen voor ons gebied. Daarom zijn we direct in actie gekomen! 

Allereerst hebben we gebruik gemaakt van ons recht op inspraak en een uitgebreide inspraakbrief opgesteld. Vervolgens heeft het bestuur nader onderzoek laten uitvoeren door bureau Kardol om mogelijke zwakke punten uit het onderzoek waarop de Retailvisie is gebaseerd, te vinden. De uitkomst is een onthutsend rapport. Dit rapport is aan de politieke partijen in de gemeenteraad aangeboden en er zijn vervolggesprekken met raadsleden gevoerd om onze bezwaren en die van alle betrokken bedrijven toe te lichten. 

Inspraakavond
Op 18 februari jl. hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken bij de Raadscommissie Werk en Inkomen. Het moge duidelijk zijn dat we met onze acties het belang onderstrepen van een (economisch) levendige Lammenschansdriehoek! 

Uitstel
Op donderdag 17 maart besloten de raadsleden in de Commissie Werk & Middelen tot uitstel van de stemming over de Retailvisie. 

Vervolg
Ondertusen heeft het bestuur gesprekken gevoerd met wethouders Laudy en Strijk. En is het vertrouwen hersteld. Ons idee dat de Retailvisie in strijd zou zijn met de bestaande Ontwikkelstrategie hebben de wethouders weg kunnen nemen. Wij hopen dat de aangegeven mogelijkheden tot vernieuwing en waarde-creatie en de economische toekomst voor het gebied gezekerd is en gestimuleerd kan worden. Wethouder Strijk heeft tijdens de behandeling van de Retailvisie op 17 maart duidelijk gesteld dat de Lammenschansweg/-driehoek niet ‘kansloos’ of ‘niet-toekomstbestendig’ is, maar juist een gebied vol potentie is om uit te groeien tot een zeer waardevolle stadswijk met alle daaraan toegekende functies zoals die nu ook weer uit de beide beleidsdocumenten blijken. We vatten dit samen in een brief aan het College op 30 mei en otvingen op 31 mei een toelichting van het College over de ontwikkelstrategie in ons gebied. 

 • Onteigening garage Lammenschansweg stap dichterbij

  Lees het artikel uit het Leidsch Dagblad van 23 januari 2018

  Lees meer...  
 • Gouden speld van de stad voor Roel van den Berg

  Onze oud voorzitter Roel van den Berg kreeg woensdagmiddag 6 december uit handen van locoburgemeester Robert Strijk de gouden speld van verdiensten van de stad Leiden. Hij kreeg deze in het kader van de bestuurswisseling van de Leidse Regio Kring, een platform waarbinnen bedrijfsleven, politiek en culturele instellingen samenwerken. 

  Lees meer...

Recent Blog

 • Sleeping Beauty

  Dat onze BTV onderwerp is van een masterscriptie maakt wel een beetje trots. Student Planologie Tijmen Polman onderzocht de consequenties van de herontwikkeling van bedrijfsterreinen. De Lammenschansdriehoek is een mooi schoolvoorbeeld voor zijn onderzoek. 

  Lees meer...

Actuele agenda